Jump to content

Random Language Thread


Saber

Recommended Posts

En tiedä mitä tuo tarkoittaa, mutta ajatus "satunnaiskielinauhasta" kuulostaa sen verran mielenkiintoiselta että päätin kirjoittaa tänne vähän suomea, jotta kaikki tätä lukevat olisivat pihalla kuin lumiukot. Todennäköisesti ymmärsin langan idean väärin, kännissä kun olen, ja saan tästä viestistä varmaankin paljon vihapostia. :(

Link to comment
Share on other sites

En tiedä mitä tuo tarkoittaa, mutta ajatus "satunnaiskielinauhasta" kuulostaa sen verran mielenkiintoiselta että päätin kirjoittaa tänne vähän suomea, jotta kaikki tätä lukevat olisivat pihalla kuin lumiukot. Todennäköisesti ymmärsin langan idean väärin, kännissä kun olen, ja saan tästä viestistä varmaankin paljon vihapostia. :(

 

lol :crazy: :crazy:
Link to comment
Share on other sites

Bardzo lubię pierogi. Mój ulubiony pieróg to ruski. Z boczkiem, i tłuszczykiem.

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.

Link to comment
Share on other sites

I like dumplings. My favorite pie is Russian. With bacon, and tłuszczykiem. Szczebrzeszyn beetle is in the reeds.

 

Seriously thats

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Link to comment
Share on other sites

Seriously thats

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

 

Google translation is highly incompatible with Polish.

Especially English -> Polish. It's illegible.

Link to comment
Share on other sites

Bardzo lubię pierogi. Mój ulubiony pieróg to ruski. Z boczkiem, i tłuszczykiem.

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.

 

How do you even pronounce that!? xD
Link to comment
Share on other sites

alla här vet att svenska är det bästa språket! han eller hon som tänker översätta det här suger

PLEASE DON'T TRANSLATE IF YOU ARE A COWARD

Link to comment
Share on other sites

Even pinoys cant translate this one

Mga magraot it mga magitom!  it mga pinoy mg maghusay tapos mga gwapo!

Matawaon kami tanan! :spiteful:

Link to comment
Share on other sites

You guys should at least add which language you're writing XD

I'm curious!!

Nvm, google is boss.

 

Wht do my posts means?
Link to comment
Share on other sites

Wht do my posts means?

 

Not that boss :P

 

 

 

Even Pinoys can not translate this one

The magraot and magitom! Pinoy mg arrange it done handsome!

Matawaon we all!

 

 

Makes no sense at all XD

Link to comment
Share on other sites

suomi ownaaaaaaaaaaaaa. Nii et imekää mu munaa saatanan ryssät.

Svensa är också okej. :)

 

Your lucky i dont know what it means

When i do

IM GONNA UPAK YOUR ASS

Link to comment
Share on other sites

Your lucky i dont know what it means

When i do

IM GONNA UPAK YOUR ASS

 

Lol, I could translate that but it would result in H3CA getting banned so i preferably won't :lol:
Link to comment
Share on other sites

suomi ownaaaaaaaaaaaaa. Nii et imekää mu munaa saatanan ryssät.

Svensa är också okej. :)

 

Wow r0land/snorlax ban H3CA

RUSSIANS ARE HOT

MEN AND WOMEN

Link to comment
Share on other sites

soy bonita, joven y un ingles chica. hehehe hablo espanol poco porque estudio espanol en mi collegio de edad 11-2. Pero no recorda espanol mucho. mierda.

 

 

ang sobrang pangit nyo lahat mga gago. joke lng wag iyak xD

 

 

kung hey fat choi

 

 

ewjk4ip3jtioer;jao;tnhou'a3j[tij43jiqt43[qjti[34joqit[oj34o

 

 

gutentag, heil hitla.

 

 

n3||0 U 4|| $u

 

 

bonjour mes amis

 

 

Sorry I can't really speak very good english, I hope you can all forgive me as I am bored.

 

seth google power  :blush: ??
Link to comment
Share on other sites

Į̵̧̬̥̼̬̭̭̪͐̿ ̭̿̐̒ͦ̍ͭ̋͘l̲͍̮͕̥̩̋̽̀̉̌͐ͣ̿ͪ́͝i̫̞̔̕͝k̴̟̪̜̯̙̘̇̿̄̀ḛ̝̼̮̘͌ͬ̕͘ ̻̪̬͙̳͚͇͎ͪ̽ͫ̔̏̈́͂͞t̸̡̼̜̭͓̹ͬͩ̀̃̌̈́ͣ͝h̟̜͚͕̻̙̻͕̙̄̽͢ǐ̵͕͕͇͎̤̖̪̼̓ͬ̌̑͟s͌͐̑̄̀̾͒̚҉͎̦̫̺̹̘̕͞ͅ ͤ҉̻̱͔̼ṫ̴̳̝̳̾ͫ͋͊̔h̻̜ͣ̚ͅr̜͓̙͑̌̋̀̕͜e̵͈̮̋̃̀ͤ̍̂͠a̵̲̪̼͈̣͉ͬͤͧ̕͡ͅď̷̮ͨ̊͟.̲̣͙͋̂̿̓̽͂ͬ̚̚

̳̪̖̫̪̏͋͆̑͊͐Ę̩͇̪̣͕̹̣̰̼ͤ́̀̍͑n̖̗̳̻͔̯͛̈́̃̃ͤ̎̉͜g̷ͥ̔ͩ̎̈͏̙̟ḷ̨̖̖̬̰͉͓ͦ̉̓͞i͓ͯ̂̈ͭͬ͟s̸̹̟̬̻̺̣̞̝̄̏́̿h̥̓ͬ̉ͮ̋͛̄ ̴̛̦̼̝̭̠͖̫͑̉̍̔̓́ͅi͚͎̬͚̖̠̒̒͢s̼̺̜̯͙̟̦̝ͨ̇͑̓̕͘ͅ ̲̳̹̥̋ͧͨ̆̈ͫ̄̓ͣs̴͚̻̼̲͕̞̹̼ͭ̏̊̔͋ͣ̽͞t͂̓̈͌͏͍̩͙̖̬͚̺͈͟į̴̧̳ͭ̐ͮ̃́̇l̢̡̺̜͂͂ͤ̌̂̊̒̎l̲̳̘̯̘̩̠̦͙̏ͫ̇̓͌̕ ̛̳ͣͭ̍̐̀͌ͨ͟r͔̟͍̈͗ͬ̒̔̇͢aͭ̂̍̾͗̚̕͏̹͖͙̼̳̦̘͖̱͠n̝̞̠̜͇͗ͦͫ̈͗̀d̈́̾ͭ͠҉͉̯̭̺̜̤͈o͙̠̳̪̟͔͉͐ͤ̑͗̀ͮͨ͝m̦͇͍̹̍ͤͩ͐̀͘ ̴̷̡̟̼̱͕̾ͥ̅ͤ̄ͤ̊̽l̡̺̤͛̀̀̽̄ͪ͊͐á̶̛̺̣̟̖̞ͪͅn͍̙͉̟̙̪̆̑̚͝͡g̴͚̣͎̗̻̉ͯͣ̆̓̀͞u͖̮ͩ̅ͮͭ́ͥ̃̂͜ă̅̀̕͏̤͎̮̬͓gͫ̿҉̯͙͙͈̺͖͞ͅȇ̮̳͍̤͚̗̺̻̽,̤̹͎͉͉͈͖ͥ̓ͫͧ̔ͫ͢ͅ ̸̠̪͚̤̹̙̜̠͖ͨͭ̄̕r͔̘̱͉ͤͫ̓̂ͩͣ̎̾̀̚͘ͅi̵̸̵̳̺̼̞̖͔͈̯ͦͨ̿g̨̢̘̓ͣ̀̓ͩͯ̿͋͒ḩ̢̺͕̌̋͌̇̅͌̈͡ţ͔͇̫͔͎̃̌̌̑͝͠?̓͗̏̑͛̽҉̡̥͓͕̠͉̭͞ͅ

̧̺̺̳͕̠͐ͨ̌̄ͧͥ͆͟H̸ͮ̏ͪ̅̂ͭ̚҉̺̗̗̀ë͖̱͈̦́̌̈́̓̉́ͪ̚ͅy̡̘̳̗̯͎̩͕͗̅̽ͦ̅ͯ̓͗́ͅ ͚̹̩̫͌ͤ́̅́̚͢ḱ͍̼̜̘̩̲̠ͣ̑̅́i̼̯̗̹͚ͪ͂ͩ̐͐̆d̷̈ͤ̀̆ͭ͢͏̝̫̟̗̘ͅ,̯̺̝̒̉͢ ͙͈͈̽ͮ͑͗̎̚͞w̴̬̆̾̌ͯ́ͅa̶̩͙̞̪̫̘̻͕͌̃ͣ́͞n̞̪͙ͨ̉́ͪ͗͆̇̃̀͘nͫ͌ͭ̎̔҉̺̠̝̻͡a͈͕͚̝͋̏̌ ̸̳̙̠̫̤͋̿͊͛̾͂/̶̴͈̪͔̫͕̘͈̭̞̈́ͤ̌̍ͤs̵͖̤͙͇̭͊͒ͫͣ̇͋͂̇̓s̴͍̣͓͔͈̆̈̀̌͆ͧͤ̍̀/̸͖͐̆ͤ̀̅̒͢?̷̜̤̮̋̔͜ͅ

Link to comment
Share on other sites

Į̵̧̬̥̼̬̭̭̪͐̿ ̭̿̐̒ͦ̍ͭ̋͘l̲͍̮͕̥̩̋̽̀̉̌͐ͣ̿ͪ́͝i̫̞̔̕͝k̴̟̪̜̯̙̘̇̿̄̀ḛ̝̼̮̘͌ͬ̕͘ ̻̪̬͙̳͚͇͎ͪ̽ͫ̔̏̈́͂͞t̸̡̼̜̭͓̹ͬͩ̀̃̌̈́ͣ͝h̟̜͚͕̻̙̻͕̙̄̽͢ǐ̵͕͕͇͎̤̖̪̼̓ͬ̌̑͟s͌͐̑̄̀̾͒̚҉͎̦̫̺̹̘̕͞ͅ ͤ҉̻̱͔̼ṫ̴̳̝̳̾ͫ͋͊̔h̻̜ͣ̚ͅr̜͓̙͑̌̋̀̕͜e̵͈̮̋̃̀ͤ̍̂͠a̵̲̪̼͈̣͉ͬͤͧ̕͡ͅď̷̮ͨ̊͟.̲̣͙͋̂̿̓̽͂ͬ̚̚

̳̪̖̫̪̏͋͆̑͊͐Ę̩͇̪̣͕̹̣̰̼ͤ́̀̍͑n̖̗̳̻͔̯͛̈́̃̃ͤ̎̉͜g̷ͥ̔ͩ̎̈͏̙̟ḷ̨̖̖̬̰͉͓ͦ̉̓͞i͓ͯ̂̈ͭͬ͟s̸̹̟̬̻̺̣̞̝̄̏́̿h̥̓ͬ̉ͮ̋͛̄ ̴̛̦̼̝̭̠͖̫͑̉̍̔̓́ͅi͚͎̬͚̖̠̒̒͢s̼̺̜̯͙̟̦̝ͨ̇͑̓̕͘ͅ ̲̳̹̥̋ͧͨ̆̈ͫ̄̓ͣs̴͚̻̼̲͕̞̹̼ͭ̏̊̔͋ͣ̽͞t͂̓̈͌͏͍̩͙̖̬͚̺͈͟į̴̧̳ͭ̐ͮ̃́̇l̢̡̺̜͂͂ͤ̌̂̊̒̎l̲̳̘̯̘̩̠̦͙̏ͫ̇̓͌̕ ̛̳ͣͭ̍̐̀͌ͨ͟r͔̟͍̈͗ͬ̒̔̇͢aͭ̂̍̾͗̚̕͏̹͖͙̼̳̦̘͖̱͠n̝̞̠̜͇͗ͦͫ̈͗̀d̈́̾ͭ͠҉͉̯̭̺̜̤͈o͙̠̳̪̟͔͉͐ͤ̑͗̀ͮͨ͝m̦͇͍̹̍ͤͩ͐̀͘ ̴̷̡̟̼̱͕̾ͥ̅ͤ̄ͤ̊̽l̡̺̤͛̀̀̽̄ͪ͊͐á̶̛̺̣̟̖̞ͪͅn͍̙͉̟̙̪̆̑̚͝͡g̴͚̣͎̗̻̉ͯͣ̆̓̀͞u͖̮ͩ̅ͮͭ́ͥ̃̂͜ă̅̀̕͏̤͎̮̬͓gͫ̿҉̯͙͙͈̺͖͞ͅȇ̮̳͍̤͚̗̺̻̽,̤̹͎͉͉͈͖ͥ̓ͫͧ̔ͫ͢ͅ ̸̠̪͚̤̹̙̜̠͖ͨͭ̄̕r͔̘̱͉ͤͫ̓̂ͩͣ̎̾̀̚͘ͅi̵̸̵̳̺̼̞̖͔͈̯ͦͨ̿g̨̢̘̓ͣ̀̓ͩͯ̿͋͒ḩ̢̺͕̌̋͌̇̅͌̈͡ţ͔͇̫͔͎̃̌̌̑͝͠?̓͗̏̑͛̽҉̡̥͓͕̠͉̭͞ͅ

̧̺̺̳͕̠͐ͨ̌̄ͧͥ͆͟H̸ͮ̏ͪ̅̂ͭ̚҉̺̗̗̀ë͖̱͈̦́̌̈́̓̉́ͪ̚ͅy̡̘̳̗̯͎̩͕͗̅̽ͦ̅ͯ̓͗́ͅ ͚̹̩̫͌ͤ́̅́̚͢ḱ͍̼̜̘̩̲̠ͣ̑̅́i̼̯̗̹͚ͪ͂ͩ̐͐̆d̷̈ͤ̀̆ͭ͢͏̝̫̟̗̘ͅ,̯̺̝̒̉͢ ͙͈͈̽ͮ͑͗̎̚͞w̴̬̆̾̌ͯ́ͅa̶̩͙̞̪̫̘̻͕͌̃ͣ́͞n̞̪͙ͨ̉́ͪ͗͆̇̃̀͘nͫ͌ͭ̎̔҉̺̠̝̻͡a͈͕͚̝͋̏̌ ̸̳̙̠̫̤͋̿͊͛̾͂/̶̴͈̪͔̫͕̘͈̭̞̈́ͤ̌̍ͤs̵͖̤͙͇̭͊͒ͫͣ̇͋͂̇̓s̴͍̣͓͔͈̆̈̀̌͆ͧͤ̍̀/̸͖͐̆ͤ̀̅̒͢?̷̜̤̮̋̔͜ͅ

 

Thats shit  :bad:
Link to comment
Share on other sites

Į̵̧̬̥̼̬̭̭̪͐̿ ̭̿̐̒ͦ̍ͭ̋͘l̲͍̮͕̥̩̋̽̀̉̌͐ͣ̿ͪ́͝i̫̞̔̕͝k̴̟̪̜̯̙̘̇̿̄̀ḛ̝̼̮̘͌ͬ̕͘ ̻̪̬͙̳͚͇͎ͪ̽ͫ̔̏̈́͂͞t̸̡̼̜̭͓̹ͬͩ̀̃̌̈́ͣ͝h̟̜͚͕̻̙̻͕̙̄̽͢ǐ̵͕͕͇͎̤̖̪̼̓ͬ̌̑͟s͌͐̑̄̀̾͒̚҉͎̦̫̺̹̘̕͞ͅ ͤ҉̻̱͔̼ṫ̴̳̝̳̾ͫ͋͊̔h̻̜ͣ̚ͅr̜͓̙͑̌̋̀̕͜e̵͈̮̋̃̀ͤ̍̂͠a̵̲̪̼͈̣͉ͬͤͧ̕͡ͅď̷̮ͨ̊͟.̲̣͙͋̂̿̓̽͂ͬ̚̚

̳̪̖̫̪̏͋͆̑͊͐Ę̩͇̪̣͕̹̣̰̼ͤ́̀̍͑n̖̗̳̻͔̯͛̈́̃̃ͤ̎̉͜g̷ͥ̔ͩ̎̈͏̙̟ḷ̨̖̖̬̰͉͓ͦ̉̓͞i͓ͯ̂̈ͭͬ͟s̸̹̟̬̻̺̣̞̝̄̏́̿h̥̓ͬ̉ͮ̋͛̄ ̴̛̦̼̝̭̠͖̫͑̉̍̔̓́ͅi͚͎̬͚̖̠̒̒͢s̼̺̜̯͙̟̦̝ͨ̇͑̓̕͘ͅ ̲̳̹̥̋ͧͨ̆̈ͫ̄̓ͣs̴͚̻̼̲͕̞̹̼ͭ̏̊̔͋ͣ̽͞t͂̓̈͌͏͍̩͙̖̬͚̺͈͟į̴̧̳ͭ̐ͮ̃́̇l̢̡̺̜͂͂ͤ̌̂̊̒̎l̲̳̘̯̘̩̠̦͙̏ͫ̇̓͌̕ ̛̳ͣͭ̍̐̀͌ͨ͟r͔̟͍̈͗ͬ̒̔̇͢aͭ̂̍̾͗̚̕͏̹͖͙̼̳̦̘͖̱͠n̝̞̠̜͇͗ͦͫ̈͗̀d̈́̾ͭ͠҉͉̯̭̺̜̤͈o͙̠̳̪̟͔͉͐ͤ̑͗̀ͮͨ͝m̦͇͍̹̍ͤͩ͐̀͘ ̴̷̡̟̼̱͕̾ͥ̅ͤ̄ͤ̊̽l̡̺̤͛̀̀̽̄ͪ͊͐á̶̛̺̣̟̖̞ͪͅn͍̙͉̟̙̪̆̑̚͝͡g̴͚̣͎̗̻̉ͯͣ̆̓̀͞u͖̮ͩ̅ͮͭ́ͥ̃̂͜ă̅̀̕͏̤͎̮̬͓gͫ̿҉̯͙͙͈̺͖͞ͅȇ̮̳͍̤͚̗̺̻̽,̤̹͎͉͉͈͖ͥ̓ͫͧ̔ͫ͢ͅ ̸̠̪͚̤̹̙̜̠͖ͨͭ̄̕r͔̘̱͉ͤͫ̓̂ͩͣ̎̾̀̚͘ͅi̵̸̵̳̺̼̞̖͔͈̯ͦͨ̿g̨̢̘̓ͣ̀̓ͩͯ̿͋͒ḩ̢̺͕̌̋͌̇̅͌̈͡ţ͔͇̫͔͎̃̌̌̑͝͠?̓͗̏̑͛̽҉̡̥͓͕̠͉̭͞ͅ

̧̺̺̳͕̠͐ͨ̌̄ͧͥ͆͟H̸ͮ̏ͪ̅̂ͭ̚҉̺̗̗̀ë͖̱͈̦́̌̈́̓̉́ͪ̚ͅy̡̘̳̗̯͎̩͕͗̅̽ͦ̅ͯ̓͗́ͅ ͚̹̩̫͌ͤ́̅́̚͢ḱ͍̼̜̘̩̲̠ͣ̑̅́i̼̯̗̹͚ͪ͂ͩ̐͐̆d̷̈ͤ̀̆ͭ͢͏̝̫̟̗̘ͅ,̯̺̝̒̉͢ ͙͈͈̽ͮ͑͗̎̚͞w̴̬̆̾̌ͯ́ͅa̶̩͙̞̪̫̘̻͕͌̃ͣ́͞n̞̪͙ͨ̉́ͪ͗͆̇̃̀͘nͫ͌ͭ̎̔҉̺̠̝̻͡a͈͕͚̝͋̏̌ ̸̳̙̠̫̤͋̿͊͛̾͂/̶̴͈̪͔̫͕̘͈̭̞̈́ͤ̌̍ͤs̵͖̤͙͇̭͊͒ͫͣ̇͋͂̇̓s̴͍̣͓͔͈̆̈̀̌͆ͧͤ̍̀/̸͖͐̆ͤ̀̅̒͢?̷̜̤̮̋̔͜ͅ

 

xD Polish at its finest
Link to comment
Share on other sites

"I like this thread. English is still random language, right? Hey kids, wanna /ss/?"

 

Weirdest post :bad:
Link to comment
Share on other sites

"I like this thread. English is still random language, right? Hey kids, wanna /ss/?"

 

It's "Hey kid". Plural ruins the joke.
Link to comment
Share on other sites

Sorry. I don't speak fluent Polish...

 

LOL

Azebu musta english bakla ba siya or hindi?

Lalaki ba si Azebu? or Neutral

Hindi ko alam yong sinabi ko xD

Link to comment
Share on other sites

soy bonita, joven y un ingles chica. hehehe hablo espanol poco porque estudio espanol en mi collegio de edad 11-2. Pero no recorda espanol mucho. mierda.

 

 

ang sobrang pangit nyo lahat mga gago. joke lng wag iyak xD

 

 

kung hey fat choi

 

 

ewjk4ip3jtioer;jao;tnhou'a3j[tij43jiqt43[qjti[34joqit[oj34o

 

 

gutentag, heil hitla.

 

 

n3||0 U 4|| $u

 

 

bonjour mes amis

 

 

Sorry I can't really speak very good english, I hope you can all forgive me as I am bored.

 

:rofl: Tu Español es bastante bueno nada mal  :drinks: !

Link to comment
Share on other sites

Yo hablo Spanish :clapping:

I talk Ingles... too

Falo mais o menos Portuguesse, Obrigado  ;D

Me piace molto il italino, parlo circa non molto ! :blush:

Bonjour ! Je suis marvauis en francais.. Oui oui !!

I take idioms..  !  :facepalm: ;D 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

I think this thread is great!

 

Ya, nae cingu! Anyeonghaseyo..

 

Wo xi huan hua hua, ni ne?

 

Aku akhir-akhir ini bosan dengan forum ini.

 

You know what i mean. :P

Link to comment
Share on other sites

chi eneg oiligjagan bol chi mongol heltee gesuug...

 

bi neeh sain mgl hel bichej chadehgui, bi germand aimdraad baijagaan uchraas

 

lel

Link to comment
Share on other sites

That's German.

Random language? Time for some basic lessons dutch :dirol:

Waarom in godsnaam zou je Duits leren als je Engels kan spreken?

"Why for gods sake would you learn German if you can speak English?"

The pronunciation is ducked up, must I say.

Here is a typical dutch sentence. Nearly only dutchies can pronounce it correctly:

"De geitende geit schijt de ganze dag gas in Gijs' geleidende geiten."

Edited by Nosotraes
Link to comment
Share on other sites

That's German.

Random language? Time for some basic lessons dutch :dirol:

Waarom in godsnaam zou je Duits leren als je Engels kan spreken?

"Why for gods sake would you learn German if you can speak English?"

The pronunciation is ducked up, must I say.

Here is a typical dutch sentence. Nearly only dutchies can pronounce it correctly:

"De geitende geit schijt de ganze dag gas in Gijs' geleidende geiten."

Es tut mir leid dich zu enttäuschen, aber das war kein Deutsch.

Das hier ist Deutsch. :)

Think Google-Translate should decipher this pretty well

Link to comment
Share on other sites

That's German.

Random language? Time for some basic lessons dutch :dirol:

Waarom in godsnaam zou je Duits leren als je Engels kan spreken?

"Why for gods sake would you learn German if you can speak English?"

The pronunciation is ducked up, must I say.

Here is a typical dutch sentence. Nearly only dutchies can pronounce it correctly:

"De geitende geit schijt de ganze dag gas in Gijs' geleidende geiten."

 

 

Es tut mir leid dich zu enttäuschen, aber das war kein Deutsch.

Das hier ist Deutsch. :)

Think Google-Translate should decipher this pretty well

Ich stimme pow-powley in jedem aspekt zu.

 

Ene bol mongol hel.

 

btw

 

 

"De geitende geit schijt de ganze dag gas in Gijs' geleidende geiten."

 

Your sentence has these words in it:

 

The(De); all day(de ganze dag); gas(gas); painwitnessing (geleidende).

 

Dutch has very small similarities to German, but those exist :dirol:

Link to comment
Share on other sites

RULE #1 OF DUTCH: IT'S NOT THE SAME AS DUTCH.

Deutsch is the language of Germans and Dutch is the language of the Netherland's people. Get your facts straight.

Let's see how google translate translates my lesson dutch to german:)

 

"Warum zum Teufel wollen Sie Deutsch lernen, wenn Sie Englisch sprechen?

"Warum um Gottes willen würden Sie Deutsch lernen, wenn Sie Englisch sprechen?"
Die Aussprache wird duckte, muss ich sagen.
Hier ist ein typisches Englisch Satz. Fast nur dutchies kann es richtig ausspricht:
"Führungs Ziegen Die Ziegen Einkommen Ziegen Scheiße foie Tag Gas Gijs '.""
 
Edited by Nosotraes
Link to comment
Share on other sites

Ку-ку :D

Кто нибудь говорит по русский?

Türkmençe gürleýän barmy?

Иронау уæ исчи 'мбары?

 

That's interest and good when different languages are around :)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...